Urząd Gminy Koszęcin

A- A A+ kontrast normalny kontrast wysoki kontrast kontrast

Gospodarka Odpadami Komunalnymi

Informacja

Od 1 stycznia 2021 r. stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości, na któych zamieszkują mieszkańcy wynoszą:

25 zł/osoba/m-c, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,

50 zł/osoba/m-c, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Opłatę uiszczać należy raz na kwartał do 15 - go dnia miesiąca kończącego kwartał, którego opłata dotyczy (w łącznej wysokości za trzy miesiące kalendarzowe),
w następujących terminach:

 

1)  za I kwartał do dnia 15 marca danego roku,

2)  za II kwartał do dnia 15 czerwca danego roku,

3)  za III kwartał do dnia 15 września danego roku,

4)  za IV kwartał do dnia 15 grudnia danego roku.

 

Dopuszcza się możliwość wnoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach miesięcznych, przy czym okresem rozliczeniowym jest termin określony w pkt  1- 4.
 

Wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy przypisany płatnikowi, którego numer został przesłany pocztą, lub na ogólny rachunek bankowy dotyczący Gospodarki Odpadami Urzędu Gminy Koszęcin  - BS Koszęcin Nr 69 8288 0004 5000 0000 0013 0145 lub bezpośrednio w kasie Urzędu Gminy Koszęcin, ul. Powstańców Śląskich 10.

 

Od dnia 1 stycznia 2021 r.  ryczałtowa stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na terenie nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe  wynosi:

- 181 zł/rok, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 362 zł/rok, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.

 

Ryczałtową stawkę opłaty należy uiszczać bez uprzedniego wezwania, jednorazowo raz na rok z góry w terminie do 30 czerwca danego roku, w kasie Urzędu Gminy Koszęcin lub przelewem w oparciu o swój indywidualny numer konta bankowego.

 

Deklaracja o wysokości opłaty

Zgodnie z obowiązującym od 1 lipca 2013r. system gospodarowania odpadami  komunalnymi każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej zobowiązany jest złożyć deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do Wójta Gminy Koszęcin  w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na nieruchomości pierwszego mieszkańca.

W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (np. nowej liczbie osób zamieszkujących nieruchomość, zmianie sposobu zbierania odpadów , zmianie właściciela, adresu zamieszkania ) właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc,  w którym nastąpiła zmiana.

 

ULGA ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW

Zgodnie z uchwałą Rady Gminy Koszęcin Nr 242/XXIII/2020 z dnia 7  kwietnia 2020 r.  w sprawie zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym,  z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być zwolnieni właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady w kompostowniku przydomowym. Wysokość zwolnienia wynosi 1,00 zł/osobę miesięcznie. Warunkiem skorzystania z tej ulgi jest złożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zawierającej informację dotyczącą posiadania kompostownika przydomowego i kompostowania w nim bioodpadów.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DOTYCZĄCY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust.1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję o tym, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Koszęcin z siedzibą przy ul. Powstańców Śląskich 10, 42-286 Koszęcin.
 2. Kontakt z Inspektorem ochrony danych email:inspektor@odocn.pl, nr tel. 602762036.
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa.
 4. Przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 pkt 1 lit. c oraz art. 6 pkt 1 lit. e RODO oraz obowiązujących przepisów prawa tj. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja Podatkowa, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Koszęcin
 5. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane innym odbiorcom w celu niezbędnym do realizacji zadania, m.in. podmiotom gospodarczym świadczącym usługi odbioru odpadów komunalnych.
 6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane poza Unię Europejską.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wynikający z przepisów prawa oraz zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.).
 8. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
 9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym. W przypadku nie podania danych osobowych nie będą mogły zostać zrealizowane obowiązki wynikające z podpisania Deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Niedopełnienie obowiązku ustawowego może skutkować odpowiedzialnością karno-skarbową.
 11. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.

 


Prosimy o kliknięcie w link poniżej:

-->Harmonogram wywozu odpadów dla Gminy Koszęcin<--

 

HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW DLA GMINY KOSZĘCIN W 2021 ROKU

 

 

 


PSZOK


Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) to miejsce, w którym mieszkańcy objęci gminnym systemem gospodarki odpadami mogą, poza harmonogramem odbioru, bezpłatnie oddać odpady segregowane: papier, szkło, tworzywa sztuczne, tworzywa wielomateriałowe, metale, odpady biodegradowalne.   
Meble i inne odpady wielkogabarytowe również można przywieźć do PSZOK, nie czekając na odbiór sprzed posesji.

PSZOK mieści się w Koszęcinie, przedłużenie ul. Ks. Gąski i czynny jest (za wyjątkiem dni świątecznych) w każdą sobotę od 8:00 do 12:00.  


Poniżej znajduje się regulamin korzystania z PSZOK-u.    

http://koszecin.pl/user_files/page_attachments/104/regulamin-pszok.pdf


 

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Deklaracja obowiązująca od 01.05.2020r.

Deklaracja do pobrania (kliknij...)

 


Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku.

Deklaracja obowiązująca od 01.05.2020r.

Deklaracja do pobrania (kliknij...)

 


Jak segregujemy odpady ?WYKAZ  PRZEDSIĘBIORSTW  WPISANYCH  DO  REJESTRU  DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W  ZAKRESIE  ODBIERANIA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  OD  WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  Z  TERENU  GMINY  KOSZĘCIN – 31.12.2020r.  (kliknij...)

 

WYKAZ  PRZEDSIĘBIORSTW  WYKREŚLONYCH  Z  REJESTRU  DZIAŁALNOŚCI  REGULOWANEJ W  ZAKRESIE  ODBIERANIA  ODPADÓW  KOMUNALNYCH  OD  WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI  Z  TERENU  GMINY  KOSZĘCIN, na dzień 31.12. 2020 r. (kliknij...)

 

WYKAZ PRZEDSIĘBIORSTW POSIADAJĄCYCH ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIÓRNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORT NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH _Z TERENU GMINY KOSZĘCIN, na dzień 31.12.2020r. (kliknij...)

 

 


ANALIZA STANU GOSPODARKI GMINY KOSZĘCIN

Roczna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na  terenie Gminy Koszęcin za 2018 rok

 

 

 

 

Załączniki

Losowa galeria zdjęciowa

Mapa strony